Ý nghĩa của việc quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động

By | 29 Tháng Tám, 2016

Một doanh nghiệp khi đi vào sản xuất kinh doanh  có rất nhiều yếu tố quyết định  doanh nghiệp đó có tốt hay không. Trong đó vấn đề an toàn lao động, vệ sinh lao động  rất quan trọng. Công nhân có an toàn làm việc và  thực hiện tốt các quy định, nguyên tắc làm việc  thì công việc mới đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Nhà nước cũng đưa ra những điều luật  bảo vệ quyền lợi lao động của người lao động tuy nhiên cũng có nhưng nguyên tắc, quy định cần thiết để mọi người thực hiện theo. Yêu cầu các doanh nghiệp phải qua lớp huấn luyện an toàn lao động cũng như các nội dung  nguyên tắc thông trong công việc.

Có những doanh nghiệp đã nhận thức và quan tâm tới điều này đã cho các nhân viên, công nhân tham gia các khóa học về an toàn lao động và có các chứng chỉ an toàn lao động để hiểu rõ hơn, nắm rõ hơn các nguyên tắc khi làm việc đảm bảo trong công việc.

Việc quy định vấn đề an toàn lao động và vệ sinh lao động thành một chế định trong luật lao động có ý nghĩa có ý nghĩa quan trong trong thực tiễn.

  • Trước hết,nó biểu hiện sự quan tâm của nhà nước đối với vấn đề bảo đảm sức khỏe làm việc lâu dài cho người lao động.
  • Thứ hai, các quy định về đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động trong doanh nghiệp phản ánh nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động trong vấn đề bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Ví dụ : việc trang bị các phương tiện che chắn trong điều kiện có tiếng ồn, bụi…
  • Thứ ba, nó nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ lao động. Cụ thể, việc tuân theo các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động đòi hỏi người sử dụng lao động trong quá trình sử dụng lao động phải đảm bảo các điều kiện này (Ví dụ: trang bị đồ bảo hộ lao động, thực hiện các chế độ phụ cấp…)

Đối tượng áp dụng chế độ ATLĐ và VSLĐ: Các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động được áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, mọi công chức, viên chức, mọi người lao động kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, trong lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam.