Trách nhiệm của chủ sở hữu khi doanh nghiệp phá sản

By | 26 Tháng Tám, 2016

Nghĩa vụ pháp lý của chủ sở hữu đơn vị một thành viên khi doanh nghiệp bị vỡ nợ là gì, và chủ sở hữu có phải chịu bổn phận đối với tài sản riêng của chủ sở hữu khi tổ chức bị vỡ nợ hay giải thể doanh nghiệp hay không? Các quy định về vấn đề này là như nào ? Nay, Lạc Việt xin được chia sẻ về vấn đề bổn phận của chủ sở hữu khi đơn vị phá sản.

Theo khoản 1 Điều 63 Luật DN 2005 quy định: “Công ty TNHH một thành viên là đơn vị một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ và bổn phận tài sản khác của doanh nghiệp trong khuôn khổ số vốn điều lệ của công ty”

Chủ sở hữu của doanh nghiệp TNHH có bổn phận sau:

  • Góp vốn đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu bổn phận về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty;
  • Vâng lệnh Điều lệ công ty;
  • Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của tổ chức.Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các tổn phí trên cương vị là chủ tịch doanh nghiệp và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  • Tuân thủ pháp luật của quy định về hợp đồng và quy định có thúc đẩy trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa doanh nghiệp và chủ sở hữu công ty;
  • thực hiện các nghĩa vụ khác theo pháp luật của Luật này và Điều lệ công ty;

công ty TNHH một thành viên là một pháp nhân, đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này là tính tách bạch về tài sản, chủ sở hữu tổ chức sẽ không phải chịu bất kỳ bổn phận nào bằng tài sản riêng của mình đối với những khoản nợ của doanh nghiệp, kể cả khi đơn vị làm ăn lỗ dẫn đến vỡ nợ. nhưng mà phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn mà ban đầu chủ sở hữu cam kết góp. Nếu không góp hoặc không góp đủ thì sẽ phải chịu bổn phận hoàn toàn đối với phần vốn đã cam kết góp vào công ty.

Xem thêm: Quy định về việc cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân

Trong trường hợp chủ sở hữu đã góp đủ số vốn cam kết góp thì Tòa án sẽ không thể kê biên tài sản cá nhân của chủ sở hữu do bổn phận đối với tổ chức TNHH một thành viên là TNHH. Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các trách nhiệm khác trong khuôn khổ số vốn cam kết góp của mình.

kì vọng bài viết sẽ đem lại các thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Mọi thông tin cần được tư vấn về các vấn đề như giải thể doanh nghiệp, thành lập công ty hay kế toán trọn gói một cách nhanh nhất, bạn liên hệ:

Email: Lacviet247@gmail.com