Thông tin về các đơn vị thành viên của xi măng insee

By | 31 Tháng Bảy, 2017

Công ty xi măng Insee có các đơn vị thành viên là các đại lý hạch toán độc lập.

Mỗi đơn vị thành viên của xi măng insee được tổ chức và hoạt động theo quy chế của mình. Điều lệ này đã được Hội đồng quản trị của INSEE thông qua.

Các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có trụ sở chính, được mở tài khoản tại ngân hàng phù hợp với phương thức hạch toán quy định tại Điều lệ công ty xi măng insee và Điều lệ của từng đơn vị hội viên.

Kết quả hình ảnh cho insee

Các doanh nghiệp hạch toán độc lập trong  công ty xi măng insee có nghĩa vụ, có các quyền lợi với insee và có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của mình. Một pháp nhân kinh tế độc lập, cụ thể là:

 1. Trong chiến lược phát triển và đầu tư:

A / Doanh nghiệp được giao hoặc được ủy quyền tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch của công ty xi măng insee và được giao cho các nguồn lực để thực hiện dự án.

B / Doanh nghiệp tự đầu tư cho các công trình phát triển và các dự án không thuộc dự án do insee trực tiếp quản lý nhưng do mình tự huy động và tự chịu trách nhiệm về tài chính.

 1. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trên cơ sở:
 2. A) Đảm bảo các chỉ tiêu, cân đối lớn, các định mức kinh tế kỹ thuật chủ yếu (bao gồm cả đơn giá, giá cả) của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch chung của công ty xi măng.

B / Kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối đa các nguồn lực huy động của doanh nghiệp và tự huy động để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 1. Về kế toán tài chính và kinh tế:

A / Doanh nghiệp được nhận một phần vốn và nhân lực Nhà nước giao cho  insee và insee sẽ giao lại cho doanh nghiệp, bao gồm cả quyết định bổ sung, giảm dần (nếu có). Doanh nghiệp có trách nhiệm duy trì và phát triển các nguồn lực này.

B / Doanh nghiệp được huy động vốn và các nguồn tín dụng khác theo quy định của pháp luật để thực hiện kế hoạch đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển.

 1. C) Doanh nghiệp được thành lập quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Nhà nước. Doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng góp và nhận các quỹ tập trung của công ty insee theo các quy định của Điều lệ này và các quyết định của Hội đồng quản trị
 2. D) Với tư cách là một pháp nhân kinh tế độc lập, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 3. E) Doanh nghiệp có thể được insee ủy quyền đại diện và thực hiện hợp đồng với khách hàng trong và ngoài nước nhân danh
 4. Trong lĩnh vực tổ chức, nhân viên và lao động:
 5. A) Doanh nghiệp có quyền yêu cầu insee xem xét, quyết định hoặc uỷ quyền cho quyết định tổ chức, giải thể, sáp nhập các đơn vị thành viên và bộ máy điều hành của insee theo các quy định của Quy chế  công ty xi măng insee và Điều lệ doanh nghiệp.
 6. B) Tùy theo yêu cầu hoạt động, các doanh nghiệp thành viên của insee được thành lập các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị phụ thuộc này có con dấu theo mẫu dấu của doanh nghiệp Nhà nước, được mở tài khoản và ký kết hợp đồng kinh tế theo phân cấp và uỷ quyền cho các doanh nghiệp thành viên insee.
 7. C) Trong phạm vi số biên chế được insee cho phép, doanh nghiệp có quyền tuyển dụng, bố trí, miễn nhiệm cán bộ làm việc trong bộ máy quản lý của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong bộ máy, đơn vị thành viên thực hiện theo phân cấp quy định tại Điều 9 (khoản 7) và Điều 15 (khoản 5) của Điều lệ này.
 8. D) Doanh nghiệp có quyền và trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và chiến lược phát triển của doanh nghiệp; Cải thiện điều kiện làm việc và điều kiện sống của người lao động theo Luật Lao động và Luật Công đoàn.