Nhận thức sự quan trọng của vấn đề an toàn lao động

By | 26 Tháng Tám, 2016

Các doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa nhận thức được về an toàn lao động trong daonh nghiệp. Theo điều tra mới nhất của cụ công an toàn lao động cho biết điều kiện lao động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa dáp ứng đủ mới chir 20% doanh nghiệp kiện lao động đáp ứng đủ yêu câu còn lại 80% doanh nghiệp vẫn chưa đạt yêu cầu. Điều đó cho thấy việc công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về huấn luyện an toàn lao động vẫn còn hạn chế cần phải quan tâm và thúc đẩy mạnh hơn nữa.
Thách thức từ phía doanh nghiệp cho biết:
80% doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều kiện án toàn lao động vẫn còn tồn động nhiều nguyên nhanh nhưng cái chính đó là những doanh nghiệp đó là những doanh nghiệp nhỏ mới thành lập và có quy mô sản xuất hạn hẹp cho nên vấn đề đầu tư hay nâng cấp cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế và yếu kém.

Nhưng bên cạnh nguyên nhân đó thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp vẫn còn lơ là bỏ qua vấn đề an toàn lao động, huấn luyện lao động. Có thể việc huấn luyện an toàn lao động vẫn chưa sát với thực tế nên nhiều nơi vẫn chưa nhận thức được vai trò quan trọng của việc này.Dẫn đến những tai nạn thương tâm ngoài ý muốn và người thiệt thòi là người lao động.

Nhưng có những doanh nghiệp nhận thức được sự quan trọng của vấn đề an toàn lao động nhưng lại chưa sẵn sàng cho việc chi trả cho nhân viên, người lao động tham gia các khóa học an toàn lao động,  chung chi an toan lao dong để cải thiện đầu tư. Giảng viên nguồn an toàn lao động
Bên cạnh đó, cũng phải khẳng định rằng sự quan tâm của bản thân người lao động về công tác này chưa đúng mức. Họ không yêu cầu hay đòi hỏi chủ sử dụng lao động phải trang bị cho họ những vật dụng bảo hộ lao động tối thiểu khi làm việc, thậm chí ở một số DN có trang bị nhưng cũng chỉ làm vì, người lao động không sử dụng các trang bị bảo hộ lao động này.