Người sử dụng lao động cần phải làm gì

By | 24 Tháng Tám, 2016

Đầu tháng 7 theo nghị định mới số 44 do chính phủ ban hành đã thắt chặt về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động huấn luyên án toàn lao động.
Đối với người sử dụng lao động bảo đảm quyền của người lao động làm việc trong môi tường điều kiện an toàn đầy đủ các biên pháp an toàn và vệ sinh lao động tỏng khi làm việc. Được trang bị các kiến thức về an toàn lao động các kỹ năng xử lý khi có sự cố tình huống xảy ra.
Dưới đây là các quyền lợi người dụng nên biết:
– Người lao động phải chấp hành đúng các nội quy và các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi mình làm việc.
– Với trương hợp chấp hành tốt sẽ được khen thưởng và ngược lại trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt, kỷ luật.
– Tố cáo, khiếu nại theo quy định của nhà nước.
– Kêu gọi huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp khắc phục sự cố tai nạn lao động.
Nghĩa vụ
– Tuyệt đối không được buộc người lao động tiếp tục công việc tại nơi nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động nguy hại tới tính mạng sức khỏe con người.
– Tổ chức hướng dẫn và huấn luyện an toàn lao động các biện pháp đảm bảo an toàn lao động. Thực hiện đầy đủ chế độ đãi ngộ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. NGoài ra có thể tốc chức chó người lao động tham gia học các khóa học an toàn lao động để có chứng chỉ an toàn lao động bổ sung vào hồ sơ
– Khi xây dựng kế hoạch nội quy, biện pháp bảo đảm an toàn lao động phải lấy ý kiến ban chấp hành công đoàn.
– Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, biện pháp bảo đảm an toàn lao động tại nơi làm việc.
– Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;