Một số điều  cần sửa đổi trong điều luật an toàn lao động

By | 9 Tháng Chín, 2016

An toàn lao động là vấn đề được nhà nước quan tâm nhất hiện nay, có những thông tư 27, nghị định 44/2016 mới nhất  nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh những quyền lợi cũng có những quy tắc và quy định  bắt buộc phải thực hiện theo. Hững người tham gia lao động phải nắm được các kiến thức cơ bản và nguyên tắc trong khi làm việc ngoài ra phải có thẻ an toàn lao động hay chứng chỉ an toàn lao động tùy vào từng nhóm đối tượng học qua các lớp huấn luyện an toàn lao động để có kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ xảy ra.

Khóa học an toàn lao động.

  1. Về đối tượng điều chỉnh của Luật An toàn, vệ sinh lao động, ngoài các đối tượng lao động trong các cơ sở lao động có quan hệ lao động phải áp dụng đầy đủ các quy định của Luật, còn các đối tượng lao động tự tạo việc làm, hộ gia đình, trong sản xuất nông nghiệp sẽ áp dụng một số nội dung phù hợp với đặc trưng, khả năng của đối tượng cũng như trách nhiệm của các bên liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động của đối tượng lao động.
  2. Về Quỹ bồi thường, cần xây dựng Quỹ bồi thường tai nạn lao động riêng dành cho các đối tượng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm tăng cường hệ thống an sinh xã hội hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cả về mức bồi thường, cả về mức trợ cấp hỗ trợ; quy định nguyên tắc đóng hưởng, chia sẻ rủi ro, đầu tư cho các hoạt động phòng ngừa thay cho việc phải đầu tư từ ngân sách Nhà nước.
  3. Cần quy định quyền và trách nhiệm của các Tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và xã hội nghề nghiệp trong công tác ATVSLĐ. Quy định rõ phạm vi, vai trò cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức này trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, nhằm tăng cuờng công tác quản lý Nhà nước về vấn đề này, bảo vệ sức khoẻ người lao động trong cũng như ngoài khu vực có quan hệ lao động. Giảm gánh nặng về trách nhiệm xã hội lên Nhà nước, đồng thời thể chế hoá quan điểm, tư tưởng của đảng về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động.
  4. Cần thiết phải quy định về Thanh tra chuyên ngành ATVSLĐ.     Vì thanh tra an toàn, vệ sinh lao động là một dạng thanh tra rất đặc thù, không thể gộp vào với thanh tra lao động nói chung được. Thanh tra ATVSLĐ nhằm phòng ngừa các vi phạm có thể gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe không thể lấy lại, đền bù thỏa đáng, cần thiết phải tiến hành sớm, định kỳ, không chờ có khiếu nại, xảy ra sự vụ mới tiến hành thanh tra. Đặc điểm này cũng giống như với hệ thống thanh tra giao thông hiện nay.
  5. Một số lĩnh vực, nội dung có sự đan xen với các luật chuyên ngành, như các qui định về an toàn trong hóa chất, an toàn trong xây dựng, quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và kiểm tra chất lượng về ATVSLĐ đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; cần được thống nhất, tránh mâu thuẫn, trùng lắp với các luật trên để đảm bảo sự đồng bộ của pháp luật.