Doanh nghiệp nhà nước giải thể khi nào

By | 12 Tháng Bảy, 2016

1. Các trường hợp giải thể công ty nhà nước
– Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà công ty không xin gia hạn;
– cơ sở kinh doanh nhà nước kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp và có số lỗ lũy kế bằng 3/4 tài chính nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản;
– cơ sở kinh doanh nhà nước không triển khai được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết;
– Việc cứ tiếp tục duy trì cơ sở kinh doanh là không cần thiết.
2. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh nhà nước bị giải thể
– Khi có quyết định giải thể, doanh nghiệp nhà nước bị giải thể phải đăng báo hàng ngày của Trung ương và địa phương trong 03 số liên tiếp với các nội dung chủ yếu sau:
+ Tên, địa chỉ cơ sở kinh doanh nhà nước bị giải thể;
+ Số, ngày, tháng, năm của quyết định giải thể và cơ quan ra quyết định giải thể;
+ Ngày công ty nhà nước chấm dứt hoạt động;
+ quảng thời gian yêu cầu các chủ nợ đến đối chiếu nợ.
– Kể từ ngày quyết định giải thể có hiệu lực, doanh nghiệp nhà nước bị giải thể có trách nhiệm:
+ Chấm dứt các hoạt động: kinh doanh, thanh toán các khoản số tiền phải thanh toán phải trả, cho mướn, cho mượn tài sản, giữ hộ tài sản;
+ Khoá sổ kế toán; kiểm kê tài sản; đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; lập báo cáo vốn đến dịp quyết định giải thể có hiệu lực;
+ Lập danh sách chủ nợ và số nợ phải trả (chia ra số tiền phải thanh toán có bảo đảm, nợ có bảo đảm một phần, số tiền phải thanh toán không có bảo đảm); danh sách khách số tiền phải thanh toán và số số tiền phải thanh toán phải thu (chia ra số tiền phải thanh toán có khả năng thu hồi và nợ không có khả năng thu hồi);
+Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ khi quyết định giải thể có hiệu lực, công ty phải bàn giao cho Hội đồng giải thể:
Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến giải thể của công ty; danh sách các chủ nợ, khách nợ của công ty.
Toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng hợp pháp của công ty (kể cả tài sản chưa thu hồi được), tài sản kiếm được giữ hộ, đi vay, đi thuê.

3. Nội dung của quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước
– Tên, địa chỉ công ty nhà nước bị giải thể;
– Ngày tuyên bố giải thể cơ sở kinh doanh nhà nước;
– nguyên do giải thể.